AVESTOP

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna meterija: Pinoksaden 50 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 l i 5 l

DELOVANJE: 

aktivna materija spada u grupu Fenilpirazolina. Deluje na biosintezu lipida, odnosno inhibira aktivnost enzima i zaustavljaja proces biosinteze masnih kiselina. Biljke ga usvajaju listom, u biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojim ispoljava delovanje. Odlikuje ga dugo rezidualno delovanje.

SPEKTAR DELOVANJA: 

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

ovas njivski (Avena fatua), ljulj primorski (Lolium rigidum), muhar lepljivi (Setaria verticillata), muhar zeleni (Setaria viridis), pirevina (Algropirum repens), mačiji rep (Alopecurus myosuroides), livadarka jednogodišnja (Poa annua)

PREPORUKE I NAPOMENE: 

Ne sme mešati sa sredstvima za ishranu bilja i alkalnim sredstvima za zaštitu bilja. Ne preporučuje se primena preparata Avestop sa hormonskim herbicidima ili primena ovih herbicida najmanje 7 dana nakon primene herbicida Avestop. U stresnim uslovima može prouzrokovati prolaznu fitotoksičnost koja se manifestuje hlorozom i kratkotrajnim zastojem u porastu što se ne odražava na razvoj i prinos useva. Preporučeni utrošak vode 200 do 400 l/ha tretiranjem traktorskim prskalicama. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Voditi računa da ne dođe do zanošenja preparata na susedne kulture. Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda (vodotoka, bunara, jezera iizvorišta voda) tretirajući najmanje 20m udaljeno od njih. Ne izlivati i bacati u kanalizaciju koncentrat, tečnost od tretiranja i pranja opreme.