GLIFOMARK SG

Klasa: Sistemični neselektivni herbicid

Aktivna meterija: Glifosat 757 g/kg (glifosat-monoamonijum so 688 g/kg)

Formulacija: SG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 1 kg

DELOVANJE:

herbicid na bazi aktivne materije Glifosat koji pripada grupi Derivati glicina koji se apsorbuje lisnom masom i translocira bazipetalno i akropetalno. Inhibira sintezu aromatičnih kiselina te se sprečava sinteza neophodnih aminokiselina za sintezu proteina

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJI I VIŠEGODIŠNJI USKOLISNI I ŠIROKOLISNI KOROVI

A - Primena preparata u količini od 1,5 kg/ha dobro suzbija (>90%): Datura stramonium, Lactuca serriola, Polygonum aviculare, Papaver rhoeas, Stenactis annua, Stellaria media, Amaranthus retroflexus, Cirsium arvense, Echinochloa crus-galli, Sorghum halepense (r), Rumex crispus, Xanthium strumarium. Zadovoljavajuće suzbija (75-90%): Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Geranium dissectum, Lamium purpureum, Setaria viridis, Lamium amplexicaule, Lolium rigidum.

B - Primena preparata u količini od 3,0 kg/ha dobro suzbija (>90%): pored korovskih vrsta pod A i Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Geranium dissectum, Lamium purpureum, Setaria viridis, Lamium amplexicaule, Lolium rigidum. Zadovoljavajuće suzbija (75-90%): Convolvulus arvensis, Erigeron canadensis

C - Primena preparata u količini od 4,0 kg/ha dobro suzbija (>90%): pored korovskih vrsta pod A i B i: Convolvulus arvensis, Erigeron canadensis. Zadovoljavajuće suzbija (75-90%): Rubus caesius.

PREPORUKE I NAPOMENE: 

na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za ishranu stoke. Ispaša ostale stoke, kao i korišćenje osušene trave za ishranu stoke je moguće 7 dana posle primene.
Preparat Glifomark SG se može mešati sa preparatima na bazi dikambe. Ne sme se mešati sa herbicidima iz grupe uree, bipiridila, fenoksikarbonskih kiselina i triazina.