LANCELOT SUPER

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna meterija: Aminopiralid-kalijum 300 g/kg + Florasulam 150 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 33 g, 500 g

DELOVANJE:

preparat Lancelot Super prvenstveno deluje kao folijarni herbicid, ali za razliku od većine drugih herbicida u žitaricama, Lancelot Super pokazuje i vrlo dobru aktivnost preko zemljišta, što omogućava i suzbijanje korova koji kasnije niču ili onih s produženim periodom nicanja.

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

gorocvet zečiji (Adonis aestivalis), volovski jezik (Anchusa officinalis), kukolj (Agrostemma githago), tarčužak obični (Capsella bursapastoris), tičinac poljski (Cerastivum arvense), žavornjak obični (Consolida regalis), broćika lepuša (Galium aparine), divlja salata (Lactuca serriola), bulka obična (Papaver rhoeas), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), mišjakinja dugolisna (Stellaria graminea), krasolika (Stenactis annua), kravlja stisnuša (Thlaspi arvense), kamilica (Matricaria inodora), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), ljutić njivski (Ranunculus arvensis), dimnjača obična (Fumaria officinalis), mrtva kopriva (Lamium purpureum), grahorica obična (Vicia sativa), poljska ljubičica (Viola arvensis), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), pepeljuga obična (Chenopodium album), palamida njivska (Cirsium arvense), grahorica obična (Vicia sativa), divlja mrkva (Daucus carota), žavornjak obični (Consolida regalis), poponac (Convolvulus arvensis)

PREPORUKE I NAPOMENE:

u nepovoljnim uslovima za delovanje herbicida (suša) i kod preraslih korova, za poboljšanje efikasnosti, treba dodati okvašivač (Imox u konc. 0,1%). Biljke ga vrlo brzo usvajaju tako da ni padavine koje uslede 1 sat nakon primene, ne smanjuju njegovo delovanje.

U zemljama u okruženju preparat se koristi do faze lista zastavičara.