MEZATRON

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna meterija: Mezotrion 480 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 250 ml, 1 l

DELOVANJE:

herbicid koji pripada grupi Triketona. Inhibira 4-hidroksifenilpiruvat dioksigenazu u procesu biosinteze karotenoida. Usvaja se i folijarno i korenom, a u biljci se kreće i bazipetalno i akropetalno. Simptomi se ispoljavaju u vidu beljenja listova, što kasnije prelazi u nekrozu meristemskog tkiva i uginuće korovske vrste.

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

lipica (Abutilon theophrasti), štir običan (Amaranthus retroflexus), zečiji gorocvet (Adonis aestivalis), repica crna (Brassica nigra), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula (Datura stramonium), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (P. lapathifolium), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), gorčica rapava (Sonchus asper), čistac (Stachys annua), boca obična (Xanthium strumarium), palamida (Cirsium arvense), renika obična (Lepidium draba)

PREPORUKE I NAPOMENE:

izuzetno fleksibilan u pogledu mogućeg mešanja sa drugim herbicidima u pre-em tretmanima (S-metolahlor, Terbutilazin…), odnosno Sulfonilureama u post-em tretmanima (Nikosulfuron, Rimsulfuron…). Ne meša se sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Radi proširenja delovana na širokolisne korove u post-em tretmanu, može se mešati sa preparatom Terbis 500. Preporučuje se utrošak vode 200 - 400 l/ha.